1.เกณฑ์  EdPEx  2563-2566 ล่าสุด            >> DOWNLOAD 

2.คู่มือเกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2558-2561                     >> DOWNLOAD

3.ร่างเกณฑ์  EdPEx ฉบับปี 2563-2566                     >> DOWNLOAD

1. แบบฟอร์มการสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น(Screening) รุ่นที่ 9 ปี 2564 >> DOWNLOAD

2. แบบฟอร์มการสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น(Screening) รุ่นที่ 8 ปี 2563 >> DOWNLOAD

3. การสมัครเข้าร่วมโครงการ  >>  DOWNLOAD

4. โครงการ  EdPEx 200  >> DOWNLOAD

1.  EdPEx    Overview                                         >>   DOWNLOAD

2.  EdPEX 4 ร่าง 2 แบบ                                        >>   DOWNLOAD

3.  Change  EdPEx  ฉบับปี  2563-2566            >>   DOWNLOAD

4.  Presentation  EdPEx 200                             >>   DOWNLOAD

5.  การวางแผนกลยุทธ์  EdPEX                             >>   DOWNLOAD

    1.ตัวอย่าง OP ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                  >>  DOWNLOAD 

   2. ตัวอย่างตาราง OP                                                >>  DOWNLOAD

3. กระบวนการพัฒนางานในหน่วยงานสนับสนุน          >> DOWNLOAD


1.เอกสาร Work shop หมวดที่ 1 และที่ 2 ตามเกณฑ์ EdPEx >>  DOWNLOAD

    2.เอกสาร Work shop หมวดที่ 3 ,6 และ 7                          >>  DOWNLOAD