แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง

NameSizeHits
NameSizeHits
รายละเอียดการจัดทำ SAR EdPEx139.7 KiB57
รายละเอียดการจัดทำ SAR EdPEx 475.0 KiB38
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง EdPEx คณะ291.7 KiB33
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง EdPEx คณะ173.1 KiB51

คู่มือเกณฑ์

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือเกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2563-2566 5.1 MiB23
คู่มือเกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2558-25612.1 MiB22
คู่มือเกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2567-25703.4 MiB32

 

ฟอร์มการสมัครเพื่อคัดเลือก EdPEx

NameSizeHits
NameSizeHits
EdPEx200 รุ่นที่ 850.1 KiB32
EdPEx200 รุ่นที่ 951.8 KiB32
PPT-EdPEx200 รุ่นที่ 8 V1.44.5 MiB23
การสมัครเข้าร่วมโครงการ 1.2 MiB26

 

workshop 

NameSizeHits
NameSizeHits
Workshop หมวด 1 และ หมวด 2368.1 KiB23
เอกสาร Work shop หมวดที่ 3 ,6 และ 7452.8 KiB30

 

เอกสารประกอบการอบรม

NameSizeHits
NameSizeHits
2.1 And 4.1966.7 KiB22
Change EdPEx 25632.9 MiB23
EdPEx 4 ร่าง 2 แบบ112.4 KiB24
OP EdPEx Overview6.5 MiB20
Presentation EdPEx200 33.0 MiB39

 

โครงร่างองค์กร

NameSizeHits
NameSizeHits
SIPOC Template April 202197.0 KiB22
ตัวอย่าง OP ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย16.1 KiB23
ตัวอย่างตาราง OP43.9 KiB31