การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

               1.เกณฑ์  EdPEx  2563-2566 ล่าสุด            >> DOWNLOAD 
2.คู่มือเกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2558-2561                     >> DOWNLOAD
3.ร่างเกณฑ์  EdPEx ฉบับปี 2563-2566                     >> DOWNLOAD

1.  แบบฟอร์มการสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening)     >>  DOWNLOAD
2.  โครงการ  EdPEx 200                                                       >> DOWNLOAD

1.  EdPEx    Overview                                         >>   DOWNLOAD
2.  EdPEX 4 ร่าง 2 แบบ                                        >>   DOWNLOAD
3.  Change  EdPEx  ฉบับปี  2563-2566            >>   DOWNLOAD
4.  Presentation  EdPEx 200                             >>   DOWNLOAD
5.  การวางแผนกลยุทธ์  EdPEX                             >>   DOWNLOAD
    1.ตัวอย่าง OP ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                  >>  DOWNLOAD 
   2. ตัวอย่างตาราง OP                                                >>  DOWNLOAD
3. กระบวนการพัฒนางานในหน่วยงานสนับสนุน          >> DOWNLOAD

1.เอกสาร Work shop หมวดที่ 1 และที่ 2 ตามเกณฑ์ EdPEx >>  DOWNLOAD
    2.เอกสาร Work shop หมวดที่ 3 ,6 และ 7                          >>  DOWNLOAD

 

 

 

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com