ที่ปรึกษา

 

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์

ที่ปรึกษา

Tel. 3506


ผศ.สมควร สนองอุทัย

ที่ปรึกษา

Tel. 3501


 

ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ

 

ดร.ประภาพร พงษ์ไทย

ผู้อำนวยการ

Tel. 3505


 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นายสันติ เกษมวัฒนปัญญา

นักวิชาการศึกษา

Tel. 3512


นางสาวกนกพร ศรีใสย์

นักวิชาการศึกษา

Tel. 3502


นางวารินทร์ อู่คชสาร

เจ้าพนักงานธุรการ

Tel. 3502


ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ

 

นางสาววีรนุช พานทอง

นักวิชาการศึกษา

Tel. 3503


นางสาวสุภัค มารุจกล้า

นักวิชาการศึกษา

Tel. 3508


 

ฝ่ายพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

 

นางสาวปัทมาพร พุ่มทับทิม

นักวิชาการศึกษา

Tel. 3511


นางสาวจริยา โอ๊ะดำ

นักวิชาการศึกษา

Tel. 3512


นางสาวอมรศรี กรดนวม

นักวิชาการศึกษา

Tel. 3508


 

นางสาวมุกขรินทร์ คำประสาตร์

นักวิชาการศึกษา

Tel. 3503


นางสาวณัฐนันท์ ตันไล้

นักวิชาการศึกษา

Tel. 3508