บุคลากร

 


 

 

 

 :  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

            39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก  

            อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110

 

 : 0 2549 3501, 3502, 3503, 3505, 3506, 3508, 3511   

 : 0 2577 5048

 : qa@rmutt.ac.th