การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลูกศรวิ่งขวา  ประจำปี  พ.ศ. 2566


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลูกศรวิ่งขวา  ประจำปี  พ.ศ. 2566