รายการ

1. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี 2561-2580
2. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง2562
3. พรบ.การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่2_2562
4. พรบ.การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม2562
5. พรบ.สภานโยบายการอุดมศึกษาฯ2562
6. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2545
7. พรบ.การอุดมศึกษา พ.ศ.2562