ปีการศึกษา 2566


1. เอกสารเรื่องคำนวณค่า FTE

ลูกศรวิ่งขวา แนวทางการคำนวณค่า FTE ของอาจารย์และนักศึกษา ตามเกณฑ์ AUN-QA

ลูกศรวิ่งขวา แบบฟอร์มเพิ่มเติมการการคำนวณค่า FTE ของอาจารย์และนักศึกษา

ลูกศรวิ่งขวา FTES 2564

ลูกศรวิ่งขวา FTES 2565

ลูกศรวิ่งขวา FTES 2566

ลูกศรวิ่งขวา เอกสารการประชุมแนวทางการคำนวณค่า FTE (Full-Time Equivalent) ของอาจารย์และนักศึกษาตามเกณฑ์   AUN-QA

 

ปีการศึกษา 2564

ลูกศรวิ่งขวา แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

ลูกศรวิ่งขวา ตารางรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

 


ปีการศึกษา 2563

คู่มือ

ลูกศรวิ่งขวา คู่มือผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลูกศรวิ่งขวา คู่มือการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 มทร.ธัญบุรี [แบบอออนไลน์]

ลูกศรวิ่งขวา แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม) ระดับคณะ  ปีการศึกษา 2563

 


ปีการศึกษา 2562

คู่มือ

ลูกศรวิ่งขวา คู่มือผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลูกศรวิ่งขวา ขั้นตอนการกรอกผลการดำเนินงานของเกณฑ์เพิ่มเติมฯ ในระบบ CHE-Qa Online

ลูกศรวิ่งขวา คู่มือเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบฟอร์ม

ลูกศรวิ่งขวา แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม) ระดับคณะ ตามอัตลักษณ์และบริบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลูกศรวิ่งขวา แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม) ระดับหลักสูตร ตามอัตลักษณ์และบริบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลูกศรวิ่งขวา แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558)

เอกสารโครงการ

ลูกศรวิ่งขวา เอกสารอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำ EdPEx มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระยะที่ 3 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563

ลูกศรวิ่งขวา เอกสารอบรมโครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของ มทร.ธัญบุรี วันที่ 22 – 23 มกราคม 2563

 


ปีการศึกษา 2561

ลูกศรวิ่งขวา  คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (24 เมษายน 2562)

ลูกศรวิ่งขวา  คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (CHE QA 3D) (ปรับปรุงปี พ.ศ.2562)

ลูกศรวิ่งขวา  เอกสารอบรมโครงการ TQR ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 จากท่านวิทยากร (ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร)

          1.  แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

          2.  Flow chart ตัวอย่าง แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

ลูกศรวิ่งขวา   แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองหน่วยงานสนับสนุน (ฉบับปรับปรุง 2561)

ลูกศรวิ่งขวา  คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองหน่วยงานสนับสนุน (ฉบับปรับปรุง 2561)

ลูกศรวิ่งขวา  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 

 


ปีการศึกษา 2560

ลูกศรวิ่งขวา  แบบฟอร์มการยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรที่ไม่มีการดำเนินงาน ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)

ลูกศรวิ่งขวา  คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสตูร (CHE QA 3D)

ลูกศรวิ่งขวาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา(สกอ.) ปีการศึกษา 2557(ปรับปรุง กันยายน 2560)

ลูกศรวิ่งขวา คู่มือเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง(ปรับปรุง กรกฎาคม 2560)

ลูกศรวิ่งขวา คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 

 


ปีการศึกษา 2559

ลูกศรวิ่งขวา แบบฟอร์มการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560)    

ลูกศรวิ่งขวา คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560)

ลูกศรวิ่งขวา  คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557(ปรับปรุงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559)

 


ปีการศึกษา 2558

ลูกศรวิ่งขวา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

ลูกศรวิ่งขวา  แบบฟอร์มการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2558 (ปรับปรุงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)  

ลูกศรวิ่งขวา  Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Ver.3 (October 2015)

ลูกศรวิ่งขวา  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวด้านการใช้ชีวิต

ลูกศรวิ่งขวา  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ลูกศรวิ่งขวา  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร

ลูกศรวิ่งขวา  แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร

ลูกศรวิ่งขวา  แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง (ปรับปรุงวันที่ 6 มิถุนายน 2559)

ลูกศรวิ่งขวา  คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2558

ลูกศรวิ่งขวา  เอกสารการบันทึกผลข้อมูลในระบบ CHE QA ONLINE ประจำปีการศึกษา 2558

ลูกศรวิ่งขวา  ข้อมูลพื้นฐาน ใช้ในการตรวจประเมินฯ ประจำปีการศึกษา 2558

ลูกศรวิ่งขวา  คู่มือการเขียนรายงานตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการหรือการดำเนินงานของหลักสูตร สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

ลูกศรวิ่งขวา  คู่มือการเขียนรายงานตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการหรือการดำเนินงานของหลักสูตร สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ลูกศรวิ่งขวา  คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2558


ปีการศึกษา 2557

ลูกศรวิ่งขวา คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา(สกอ.) ปีการศึกษา 2557(ปรับปรุง พฤษภาคม 2558)
ลูกศรวิ่งขวา คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา(สกอ.) ปีการศึกษา 2557

ลูกศรวิ่งขวา คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานสนับสนุน มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2557
ลูกศรวิ่งขวา คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ/วิทยาลัย มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2557
ลูกศรวิ่งขวา คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร โดยใช้ มคอ.7 (ระดับบัณฑิตศึกษา) มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2557
ลูกศรวิ่งขวา คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร โดยใช้ มคอ.7 (ระดับปริญญาตรี) มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2557

ลูกศรวิ่งขวา แนวทางการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2557