คู่มือ/แบบฟอร์ม/เอกสารโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือ

ลูกศรวิ่งขวา คู่มือผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลูกศรวิ่งขวา แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม) ระดับคณะ  ปีการศึกษา 2563


คู่มือ

ลูกศรวิ่งขวา คู่มือผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลูกศรวิ่งขวา ขั้นตอนการกรอกผลการดำเนินงานของเกณฑ์เพิ่มเติมฯ ในระบบ CHE-Qa Online

ลูกศรวิ่งขวา คู่มือเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบฟอร์ม

ลูกศรวิ่งขวา แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม) ระดับคณะ ตามอัตลักษณ์และบริบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลูกศรวิ่งขวา แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม) ระดับหลักสูตร ตามอัตลักษณ์และบริบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลูกศรวิ่งขวา แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558)

เอกสารโครงการ

ลูกศรวิ่งขวา เอกสารอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำ EdPEx มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระยะที่ 3 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563

ลูกศรวิ่งขวา เอกสารอบรมโครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของ มทร.ธัญบุรี วันที่ 22 – 23 มกราคม 2563

 


 

 

 

 

 

ลูกศรวิ่งขวา  คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (24 เมษายน 2562)

ลูกศรวิ่งขวา  คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (CHE QA 3D) (ปรับปรุงปี พ.ศ.2562)

ลูกศรวิ่งขวา  เอกสารอบรมโครงการ TQR ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 จากท่านวิทยากร (ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร)

          1.  แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

          2.  Flow chart ตัวอย่าง แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

ลูกศรวิ่งขวา   แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองหน่วยงานสนับสนุน (ฉบับปรับปรุง 2561)

ลูกศรวิ่งขวา  คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองหน่วยงานสนับสนุน (ฉบับปรับปรุง 2561)

ลูกศรวิ่งขวา  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 

ปีการศึกษา 2560

ลูกศรวิ่งขวา  แบบฟอร์มการยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรที่ไม่มีการดำเนินงาน ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)

ลูกศรวิ่งขวา  คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสตูร (CHE QA 3D)

 ลูกศรวิ่งขวาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา(สกอ.) ปีการศึกษา 2557(ปรับปรุง กันยายน 2560)

ลูกศรวิ่งขวา คู่มือเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง(ปรับปรุง กรกฎาคม 2560)

ลูกศรวิ่งขวา คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 

ปีการศึกษา 2559

ลูกศรวิ่งขวา แบบฟอร์มการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560)    ลูกศรวิ่งขวา คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560)ลูกศรวิ่งขวา  คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557(ปรับปรุงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559)

ปีการศึกษา 2558
ลูกศรวิ่งขวา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘
ลูกศรวิ่งขวา  แบบฟอร์มการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2558 (ปรับปรุงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)  
ลูกศรวิ่งขวา  Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Ver.3 (October 2015)
ลูกศรวิ่งขวา  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวด้านการใช้ชีวิต
ลูกศรวิ่งขวา  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ลูกศรวิ่งขวา  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร
ลูกศรวิ่งขวา  แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร
ลูกศรวิ่งขวา  แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง (ปรับปรุงวันที่ 6 มิถุนายน 2559)
ลูกศรวิ่งขวา  คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2558
ลูกศรวิ่งขวา  เอกสารการบันทึกผลข้อมูลในระบบ CHE QA ONLINE ประจำปีการศึกษา 2558
ลูกศรวิ่งขวา  ข้อมูลพื้นฐาน ใช้ในการตรวจประเมินฯ ประจำปีการศึกษา 2558
ลูกศรวิ่งขวา  คู่มือการเขียนรายงานตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการหรือการดำเนินงานของหลักสูตร สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
ลูกศรวิ่งขวา  คู่มือการเขียนรายงานตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการหรือการดำเนินงานของหลักสูตร สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ลูกศรวิ่งขวา  คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2557

ลูกศรวิ่งขวา คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา(สกอ.) ปีการศึกษา 2557(ปรับปรุง พฤษภาคม 2558)
ลูกศรวิ่งขวา คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา(สกอ.) ปีการศึกษา 2557

ลูกศรวิ่งขวา คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานสนับสนุน มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2557
ลูกศรวิ่งขวา คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ/วิทยาลัย มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2557
ลูกศรวิ่งขวา คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร โดยใช้ มคอ.7 (ระดับบัณฑิตศึกษา) มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2557
ลูกศรวิ่งขวา คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร โดยใช้ มคอ.7 (ระดับปริญญาตรี) มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2557

ลูกศรวิ่งขวา แนวทางการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com