คู่มือการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ปี 63 ผ่านสื่อออนไลน์ (zoom)

    คู่มือผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรแบบออนไลน์ (Zoom)                   

Read more

คู่มือผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

คู่มือผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 มทร.ธัญบุรี  

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การนำกระบวนการ PDCA มาใช้ในการทำงาน ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การนำกระบวนการ PDCA มาใช้ในการทำงาน ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ด้วยระบบออนไลน์ ZOOM

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com