โครงการอบรมการรายงานข้อมูลผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยระบบ CHE-QA Online

         วันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาการจัดโครงการอบรมการรายงานข้อมูลผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยระบบ CHE-QA Online ที่ทางคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการปรับเปลี่ยนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE-QA Online) และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงาน การศึกษาของคณะกรรมการ ณ ห้อง 806 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและห้องปฏิบัติการ 13 ชั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2560

จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2560

โครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที่ 2 ติดตามและรายงานผลการจัดการความรู้

               วันพฤหัสบดีที่  29  มิถุนายน 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที่ 2 การติดตามและรายงานผลการจัดการความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของคณะ/วิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรโครงการ ณ ห้อง 806 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น

Continue reading

โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (ระยะที่ 4 การอบรมผู้สนับสนุนข้อมูลสำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน)

              ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (ระยะที่ 4 การอบรมผู้สนับสนุนข้อมูลสำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน) มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินฯ และการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการตรวจฯ ให้กับคณะ/วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน ที่เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลที่ใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 

             โดยวิทยากรในครั้งนี้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ  ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และรองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ แย้มเผื่อน เป็นประธานการเปิดโครงการ ณ ห้อง 806 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น

Continue reading

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (ระยะที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเกณฑ์และตัวบ่งชี้สำหรับผู้ขึ้นทะเบียน ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ธัญบุรี ระดับคณะ/สถาบัน)

         วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ระยะที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเกณฑ์และตัวบ่งชี้สำหรับผู้ขึ้นทะเบียน ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ธัญบุรี ระดับคณะ/สถาบัน)  ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น  มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน และผู้ผ่านการอบรมฯ ตามเกณฑ์ จะได้ขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2559-2560

          โดยวิทยากรในการอบรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร  ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกอ. วิทยากรบรรยาย และรศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ปณิตา สงวนทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรกลุ่มปฏิบัติการ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ แย้มเผื่อน เป็นประธานการเปิดโครงการ 

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (ระยะที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเกณฑ์และตัวบ่งชี้สำหรับผู้ขึ้นทะเบียน ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ธัญบุรี ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา)

          โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ระดับหลักสูตร (ระยะที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเกณฑ์และตัวบ่งชี้ส าหรับผู้ขึ้นทะเบียน ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ธัญบุรี ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) ระหว่างวันที่ 7 – 8  มิถุนายน 2560  ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น  มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และผู้ผ่านการอบรมฯ ตามเกณฑ์ จะได้ขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2559-2560

Continue reading

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (ระยะที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเกณฑ์และตัวบ่งชี้สำหรับผู้ขึ้นทะเบียน ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ธัญบุรี ระดับหลักสูตรปริญญาตรี)

           โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ระดับหลักสูตร (ระยะที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเกณฑ์และตัวบ่งชี้สำหรับผู้ขึ้นทะเบียน ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ธัญบุรี ระดับหลักสูตรปริญญาตรี) ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2560  ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น  มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และผู้ผ่านการอบรมฯ ตามเกณฑ์ จะได้ขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2559-2560

Continue reading

โครงการอบรมตััวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามเกณฑ์ของ สมศ.

                 เมื่อวันศุกร์ที่  2  มิถุนายน พ.ศ.2560  สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมตััวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามเกณฑ์ของ สมศ.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามเกณฑ์ของ สมศ. โดยวิทยากร ได้แก่ ดร.คมศร วงษ์รักษา ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สมศ.  

                ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่อน  ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ และมีผู้บริหาร รวมทั้งบุคลากรในหมาวิทยาลัยให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

 

ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายในงาน การปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

        วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “งานประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน” ในงาน การปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี