"เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนและยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี"

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 20, 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ (AUN-QA) วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566

กุมภาพันธ์ 10, 2023

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2566

มกราคม 25, 2023

โครงการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่การจัดลำดับ Time Higher Education World Ranking (THE) รุ่นที่ 2

มกราคม 17, 2023

โครงการอบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEx/TQA วันที่ 16 มกราคม 2566

พฤศจิกายน 10, 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สู่การพัฒนาคุณภาพงาน กิจกรรมที่ 2

ตุลาคม 25, 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

กุมภาพันธ์ 20, 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ (AUN-QA) วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566

มกราคม 12, 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA วันที่ 10-11 มกราคม 2566

พฤษภาคม 26, 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

กุมภาพันธ์ 10, 2023

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2566

ธันวาคม 23, 2022

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 7/2565

ตุลาคม 14, 2022

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6/2565

พฤศจิกายน 15, 2022

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 5/2565

กันยายน 22, 2022

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 4/2565

ธันวาคม 21, 2021

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2564

สิงหาคม 17, 2022

การประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ปีการศึกษา 2564

ธันวาคม 16, 2021

การประชุมติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ (สมศ.) ครั้งที่ 2/2564

ธันวาคม 16, 2021

ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ของกองนโยบายแผน

เล่มคู่มือด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา