โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) รุ่นที่ 2

            สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  รุ่นที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ในครั้งนี้เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการเขียนโครงร่าง (OP) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ วิทยากรอิสระ เป็นวิทยากรในครั้งนี้  ณ ห้องอบรม Professional Development Training Room ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) รุ่นที่ 1

       จากมติสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยฯ ควรมีนโยบายให้คณะที่มีผลการประเมินดีเด่น มีระบบการดำเนินงานภายในคณะที่ดีขึ้นโดยเลือกใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอื่นๆ เช่น EdPEx AUN-QA  สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจึงจัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ วิทยากรอิสระ เป็นวิทยากรในครั้งนี้  และคณะนำร่อง จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมสัมมนา และส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดจากการนำกิจกรรมการจัดการความรู้ในองค์กรที่ดำเนินการ เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบัติงานในองค์กรในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0)  ในระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 ชั้น 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา โดยขอให้ผู้ส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดีเข้าร่วมประกวด สามารถส่งผลงานผ่านทางระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งนี้ >>>>>http://www.km11.rmuti.ac.th/ <<<<<

หรือติดต่อสอบถามได้ที่  นางสาวมุกขรินทร์ คำประสาตร์  เบอร์ติดต่อ : 02 549 3503

การประชุมชี้แจงเรื่องการเข้าร่วมโครงการ EdPEx200

         เมื่อวันพุธที่  29  พฤศจิกายน  2560  สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดการประชุมเพื่อชี้แจงการสมัครเข้าร่วมโครงการ  EdPEx200  พ.ศ.2560  เพื่อให้คณะที่เข้าร่วมโครงการได้เตรียมความพร้อม  และจัดเตรียมเอกสารการสมัครได้อย่างถูกต้อง โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี และผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ณ ห้องประชุมบัวหลวง 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

Continue reading

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

Image

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

Continue reading