โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการหมวด 3 – 4