โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการหมวด 3 – 4

โครงการการจัดการความรู้เพื่อการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ระยะที่ 2 (การประกวดการจัดการความรู้)
มิถุนายน 29, 2022
การประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ปีการศึกษา 2564
สิงหาคม 17, 2022