suphak marujkla

มิถุนายน 29, 2022

โครงการการจัดการความรู้เพื่อการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ระยะที่ 2 (การประกวดการจัดการความรู้)

ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ผ […]
พฤษภาคม 31, 2022

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. …. (ร่าง เสนอ ครม.)

อ่านรายละเอียดได้ที่  http […]
พฤษภาคม 26, 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงป […]
พฤษภาคม 24, 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
พฤษภาคม 17, 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ของหน่วยงานสนับสนุน

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิก […]
พฤษภาคม 17, 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ(EdPEx Overview) และโครงร่างองค์กร(Organization Profile:OP) สำหรับคณะวิชา

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิก […]
เมษายน 27, 2022

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
เมษายน 25, 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 วันที่ 26 เมษายน 2565

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ แ […]
เมษายน 25, 2022

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผ […]