ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ

               รศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ

Read more

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ

Read more

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาใช้เกณฑ์ AUN QA และเกณฑ์อื่นๆ สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564-2566 มทร.ธัญบุรี ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

Read more

ประชุมเพื่อพิจารณาใช้เกณฑ์ AUN QA และเกณฑ์อื่นๆ สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๖

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com