ภาพกิจกรรม

January 20, 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือและการปรับปรุงรายหมวด หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ จัดโดย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ผ่านระบบ Zoom Cloud Metting ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565
December 16, 2021

การประชุมติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ (สมศ.) ครั้งที่ 2/2564

  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ได้มีการจัดการประชุม ติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของตนเองตามแนวการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ST-1 306 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดูรายการเพิ่มเติม : ภาพกิจกรรมประชุม (สมศ.) […]
December 7, 2021

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

Cr.รูปภาพจาก กองประชาสัมพันธ์
November 30, 2021

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ

               รศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีวิทยากร คือ นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ […]
November 11, 2021

การประชุมเพื่อพิจารณาใช้เกณฑ์ AUN QA และเกณฑ์อื่นๆ สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564-2566

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาใช้เกณฑ์ AUN QA และเกณฑ์อื่นๆ สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564-2566 มทร.ธัญบุรี ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting     
October 14, 2021

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

October 12, 2021

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง หมวด 4 หมวด 5 และ หมวด 7

September 1, 2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวแนะนำสำนักประกันคุณภาพการศึกษาและความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ในการปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แหล่งข้อมูล: https://youtu.be/VTDisGJ1xGo  
April 3, 2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การนำกระบวนการ PDCA มาใช้ในการทำงาน ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 […]