สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้ดำเนินการจัดโครงการรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2563 ณ ห้องวิคตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ

Read more

ภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดการตรวจประเมิน  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี  วันที่ 23 -25 พฤศจิกายน 2563    

Read more

วันที่ 17-18 กันยายน 2563 ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้        1.รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ  2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ 

Read more

วันที่ 15-16 กันยายน 2563 ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้        1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สกอ. เป็นประธานกรรมการ  2.รองศาสตราจารย์ ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์ 

Read more

วันที่ 10-11 กันยายน 2563 ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้  1.รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ  2.รองศาสตราจารย์ ดร.วาริศา พลายบัว  จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นกรรมการ 3.รองศาสตราจารย์

Read more

วันที่ 9-10 กันยายน 2563 ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี  1. ผศ.ปราณี        พรรณวิเชียร        ประธานกรรมการ 2.

Read more

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ นิยมผล คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รองคณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประกันคุณภาพ โดยมีรายชื่อดังนี้ 1.รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพ 2.รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นกรรมการ

Read more

วันที่ 3-4 กันยายน 2563 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีคณะกรรมการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ เป็นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ. กำลัง ชุมพลบัญชร เป็นกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ธีระศักดิ์  

Read more

           วันที่ 2-3 กันยายน 2563 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการการประเมิน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง เป็นประธานกรรมการ ดร.มานิต

Read more

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระยะที่ 3 ในวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 806 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com