วันที่ 17-18 กันยายน 2563 ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้        1.รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ  2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ 

Read more

วันที่ 15-16 กันยายน 2563 ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้        1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สกอ. เป็นประธานกรรมการ  2.รองศาสตราจารย์ ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์ 

Read more

วันที่ 10-11 กันยายน 2563 ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้  1.รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ  2.รองศาสตราจารย์ ดร.วาริศา พลายบัว  จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นกรรมการ 3.รองศาสตราจารย์

Read more

วันที่ 9-10 กันยายน 2563 ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี  1. ผศ.ปราณี        พรรณวิเชียร        ประธานกรรมการ 2.

Read more

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ นิยมผล คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รองคณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประกันคุณภาพ โดยมีรายชื่อดังนี้ 1.รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพ 2.รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นกรรมการ

Read more

วันที่ 3-4 กันยายน 2563 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีคณะกรรมการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ เป็นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ. กำลัง ชุมพลบัญชร เป็นกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ธีระศักดิ์  

Read more

           วันที่ 2-3 กันยายน 2563 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการการประเมิน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง เป็นประธานกรรมการ ดร.มานิต

Read more

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระยะที่ 3 ในวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 806 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13

Read more

กิจกรรมการประกวดการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2562

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 2 การประกวดการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง ในวันที่ 12 และ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องวิคตอเรีย ชั้น 1  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเป็นการดำเนินงานจัดกิจกรรมการประกวดผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง ในปีการศึกษา 2562 ของคณะ/วิทยาลัย

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวน วิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวน วิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องวิคตอเรีย ชั้น 1  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชทานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และรศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com