โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (RMUTT AUN-QA Assessor รุ่นที่ 2)

โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (RMUTT AUN-QA Assessor รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 3-5 ก.ค.67
กรกฎาคม 4, 2024
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และคำแนะนำการเขียนรายงานประเมิณตนเอง ตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ วันที่ 10 ก.ค.67
กรกฎาคม 11, 2024