ข่าวประชาสัมพันธ์

พฤษภาคม 17, 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ของหน่วยงานสนับสนุน

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิก […]
พฤษภาคม 17, 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ(EdPEx Overview) และโครงร่างองค์กร(Organization Profile:OP) สำหรับคณะวิชา

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิก […]
เมษายน 27, 2022

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
เมษายน 25, 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 วันที่ 26 เมษายน 2565

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ แ […]
เมษายน 25, 2022

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผ […]
มีนาคม 31, 2022

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
มีนาคม 2, 2022

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 1/2565

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพ […]
กุมภาพันธ์ 28, 2022

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
มกราคม 27, 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA ‘กิจกรรมอบรมเกณฑ์ AUN-QA Overview (Version 4.0)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]