แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์เพิ่มเติมฯ ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม) ระดับคณะ  ตามอัตลักษณ์และบริบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่  

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวแนะนำสำนักประกันคุณภาพการศึกษาและความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ในการปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แหล่งข้อมูล: https://youtu.be/VTDisGJ1xGo  

Read more

คู่มือการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ปี 63 ผ่านสื่อออนไลน์ (zoom)

    คู่มือผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรแบบออนไลน์ (Zoom)                   

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com