ข่าวประชาสัมพันธ์

มกราคม 6, 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA วันที่ 10-11 มกราคม 2566

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
ธันวาคม 7, 2022

No Gift Policy งดให้ งดรับ

พฤษภาคม 31, 2022

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. …. (ร่าง เสนอ ครม.)

อ่านรายละเอียดได้ที่  http […]
พฤษภาคม 24, 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
เมษายน 25, 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 วันที่ 26 เมษายน 2565

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ แ […]
มีนาคม 2, 2022

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 1/2565

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพ […]
กุมภาพันธ์ 28, 2022

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
มกราคม 27, 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA ‘กิจกรรมอบรมเกณฑ์ AUN-QA Overview (Version 4.0)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
มกราคม 17, 2022

โครงการ “KM แนวปฏิบัติที่ดีสถานศึกษาที่รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.)

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เม […]