1. เอกสารกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงร่างองค์กร  : DOWNLOAD 2.  เอกสารเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566 : DOWNLOAD 3.  PPT-EdPEx200 รุ่นที่ 8 V1.4  : DOWNLOAD 4.  แบบฟอร์มการสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น  :

Read more

ภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดการตรวจประเมิน  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี  วันที่ 23 -25 พฤศจิกายน 2563    

Read more

  >>> เอกสารกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน:  ดาวน์โหลด            สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563

Read more

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้จัดประชุมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2/2563 วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1

Read more

กิจกรรมการประกวดการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2562

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 2 การประกวดการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง ในวันที่ 12 และ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องวิคตอเรีย ชั้น 1  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเป็นการดำเนินงานจัดกิจกรรมการประกวดผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง ในปีการศึกษา 2562 ของคณะ/วิทยาลัย

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com