ข่าวประชาสัมพันธ์

มกราคม 30, 2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Report Writing” กิจกรรมที่ 5 หลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง หมวด 7 วันที่ 15-16 ก.พ.67 ผลลัพธ์

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
มกราคม 25, 2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อประยุกต์ใช้ในหมวดที่ 3 ตามเกณฑ์ EdPEx วันที่ 26 มกราคม 2567

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
มกราคม 16, 2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Report Writing” กิจกรรมที่ 4 : หลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง วันที่ 18-19 มกราคม 2567

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
ธันวาคม 27, 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 2

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
ธันวาคม 18, 2023

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Report Writing” กิจกรรมที่ 3 หลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง หมวด 5 บุคลากร

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
พฤศจิกายน 27, 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis (รุ่นที่ 1) วันที่ 29-30 พ.ย. 66

       สำนักประกันคุณภาพกา […]
พฤศจิกายน 7, 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Report Writing” กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

              ขอเชิญ ผู้บร […]
ตุลาคม 31, 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Report Writing” กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง หมวด 3 ลูกค้า

ตุลาคม 18, 2023

โครงการอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (RMUTT AUN-QA Assessor รุ่นที่ 1 กิจกรรมที่ 2

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]