โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

“การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”

ในวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2557

ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา

 

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก Link ด้านล่าง
เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Leave a Reply

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com