ภาพโครงการเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ภาพบรรยากาศประชุมชี้แจงรายละเอียดร่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพรอบสี่
กุมภาพันธ์ 3, 2014
ภาพโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”
กุมภาพันธ์ 17, 2014