ภาพบรรยากาศประชุมชี้แจงรายละเอียดร่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพรอบสี่

ขอเชิญร่วมงาน”การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มกราคม 14, 2014
ภาพโครงการเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กุมภาพันธ์ 17, 2014