การประชุมเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558

14519814_1055336924564661_4084778688615478403_n

       วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อติดตามการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานสนับสนุนในส่วนที่รับผิดชอบ ได้แก่ กองคลัง กองบริงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงานอธิการบดี ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์  แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดประชุม ณ ห้องประชุมรัตตอุบล  ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com