sriwarin lerdwilai

ธันวาคม 11, 2018

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเข้าร่วมประกวดในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12

    ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร […]
ธันวาคม 5, 2018

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2 […]
พฤศจิกายน 2, 2018

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ […]
ตุลาคม 23, 2018

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดช […]
ตุลาคม 10, 2018

แสดงความยินดีกับผู้บริหาร

FollowShare
กันยายน 8, 2018

การตรวจประเมินระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

FollowShare
มิถุนายน 4, 2018

โครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 3

               เมื่อวันศุก […]
พฤษภาคม 21, 2018

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีล้านนา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

         เมื่อวันจันทร์ที่ […]
พฤษภาคม 1, 2018

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR ระยะที่ 5

        เมื่อวันจันทร์  ที […]