ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ที่ได้รับการสรรหา ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี

แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
ธันวาคม 2, 2019
การประชุมติดตามความคืบหน้าการเขียนโครงร่างองค์กร (OP) และผลลัพธ์หมวด 7 ของคณะนำร่องโครงการ EdPEx
ธันวาคม 13, 2019