ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ที่ได้รับการสรรหา ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด ที่ได้รับการสรรหาจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com