การประชุมติดตามความคืบหน้าการเขียนโครงร่างองค์กร (OP) และผลลัพธ์หมวด 7 ของคณะนำร่องโครงการ EdPEx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการเขียนโครงร่างองค์กร (OP) และผลลัพธ์หมวด 7 ของคณะนำร่องโครงการ EdPEx (คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์) ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com