การประชุมติดตามความคืบหน้าการเขียนโครงร่างองค์กร (OP) และผลลัพธ์หมวด 7 ของคณะนำร่องโครงการ EdPEx

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ที่ได้รับการสรรหา ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี
ธันวาคม 4, 2019
การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในสำหรับหน่วยงานสนับสนุน
มกราคม 15, 2020