โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สู่การพัฒนาคุณภาพงาน กิจกรรมที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ตุลาคม 25, 2022
ประชุมความเสี่ยง ครั้งที่ 5/2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 5/2565
พฤศจิกายน 15, 2022