ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 5/2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สู่การพัฒนาคุณภาพงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สู่การพัฒนาคุณภาพงาน กิจกรรมที่ 2
พฤศจิกายน 10, 2022
โครงการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่การจัดลำดับ Time Higher Education World Ranking (THE)
ธันวาคม 16, 2022