โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Report Writing” กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง หมวด 3 ลูกค้า

โครงการอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตตามเกณฑ์ AUN-QA (RMUTT AUN-QA Assessor)
ตุลาคม 25, 2023
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Report Writing” กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง หมวด 3 ลูกค้า
ตุลาคม 31, 2023