โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Report Writing” กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง หมวด 3 ลูกค้า

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Report Writing” กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง หมวด 3 ลูกค้า
ตุลาคม 31, 2023
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Report Writing” กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
พฤศจิกายน 7, 2023