โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Report Writing” วันที่ 21-22 ธ.ค.66

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Report Writing” กิจกรรมที่ 3 หลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง หมวด 5 บุคลากร
ธันวาคม 18, 2023
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 2
ธันวาคม 27, 2023