โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Report Writing” วันที่ 21-22 ธ.ค.66
ธันวาคม 22, 2023
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 4/2566
มกราคม 3, 2024