ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานการจัดการความรู้ ด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปี 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 4/2567 (หน่วยงาน)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Outcomes-Based Education (OBE) รุ่นที่ 2 (วันที่ 14 มิถุนายน 2567)
มิถุนายน 17, 2024
ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานการจัดการความรู้ ด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปี 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 4/2567 (ระดับคณะ)
มิถุนายน 21, 2024