ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานการจัดการความรู้ ด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปี 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 4/2567 (ระดับคณะ)

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานการจัดการความรู้ ด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปี 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 4/2567 (หน่วยงาน)
มิถุนายน 20, 2024
โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (RMUTT AUN-QA Assessor รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 3-5 ก.ค.67
กรกฎาคม 4, 2024