ภาพการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน(ช่วงเช้า)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)
กุมภาพันธ์ 24, 2014
ภาพการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน(ช่วงบ่าย)
กุมภาพันธ์ 27, 2014