ภาพการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน(ช่วงบ่าย)

ภาพการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน(ช่วงเช้า)
กุมภาพันธ์ 27, 2014
ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
มีนาคม 19, 2014