การนำกระบวนการ PDCA มาใช้ในการทำงาน ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564

โครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 2 ระดับ คณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน
เมษายน 1, 2021
การนำกระบวนการ PDCA มาใช้ในการทำงาน ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564
เมษายน 3, 2021