โครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 2 ระดับ คณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน

โครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ระยะที่ 2  ในระหว่างวันที่  30-31  มีนาคม  2564 
มีนาคม 31, 2021
การนำกระบวนการ PDCA มาใช้ในการทำงาน ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564
เมษายน 3, 2021