รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา2556

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2556

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
4. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
5. คณะบริหารธุรกิจ
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์
8. คณะศิลปกรรมศาสตร์
9. คณะศิลปศาสตร์
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
11. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13. สถาบันวิจัยและพัฒนา
14. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
15. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com