รายงานผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน(หน่วยงานสนับสนุน) ประจำปีการศึกษา 2557

รายงานผลการตรวจหน่วยงานสนับสนุนปี56 copy

1. กองพัฒนานักศึกษา click_icon

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาclick_icon

3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนclick_icon

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com