ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.) ของกองพัฒนานักศึกษา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
ธันวาคม 13, 2021
ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ของกองนโยบายแผน
ธันวาคม 16, 2021