ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ของกองนโยบายแผน

ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.) ของกองพัฒนานักศึกษา
ธันวาคม 16, 2021
การประชุมติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ (สมศ.) ครั้งที่ 2/2564
ธันวาคม 16, 2021