โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2565