การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2564