โครงการ “KM แนวปฏิบัติที่ดีสถานศึกษาที่รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.)