การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 4/2565