บริหารความเสี่ยง

สิงหาคม 5, 2023

โครงการการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)วันที่ 4 สิงหาคม 2566

        ภาพกิจกรรมโครงการก […]
พฤศจิกายน 15, 2022

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 5/2565

ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมกา […]
กันยายน 22, 2022

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 4/2565

ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมกา […]
ธันวาคม 21, 2021

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2564

ผศ.ดร.สุมลมาลย์ เนียมลาง ร […]
เมษายน 1, 2021

โครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 2 ระดับ คณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา  […]
มีนาคม 31, 2021

โครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ระยะที่ 2  ในระหว่างวันที่  30-31  มีนาคม  2564 

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
มีนาคม 29, 2021

โครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 1 การสร้างความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยง : เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส

ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอ […]