โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA วันที่ 10-11 มกราคม 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA วันที่ 10-11 มกราคม 2566
มกราคม 6, 2023
โครงการอบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEx/TQA วันที่ 16 มกราคม 2566
มกราคม 17, 2023