โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA วันที่ 10-11 มกราคม 2566

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 7/2565
ธันวาคม 23, 2022
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA วันที่ 10-11 มกราคม 2566
มกราคม 12, 2023