AUN-QA

มกราคม 5, 2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 2 วันที่ 4-5 ม.ค. 67

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤษณ์ชนม์ […]
พฤศจิกายน 30, 2023

โครงการบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 1 วันที่ 29-30 พ.ย. 66

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผ […]
ตุลาคม 25, 2023

โครงการอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตตามเกณฑ์ AUN-QA (RMUTT AUN-QA Assessor)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
ตุลาคม 18, 2023

โครงการอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (RMUTT AUN-QA Assessor รุ่นที่ 1 กิจกรรมที่ 1 KM : เกณฑ์และวิธีการประเมิน AUN-QA

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพ […]
พฤษภาคม 10, 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA กิจกรรมที่ 2

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผ […]
กุมภาพันธ์ 20, 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ (AUN-QA) วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566

ผศ.ปณิตา สงวนทรัพย์ ผู้ช่ว […]
มกราคม 12, 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA วันที่ 10-11 มกราคม 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผ […]
พฤษภาคม 26, 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงป […]
พฤษภาคม 24, 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]