ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2/2566

ขอแสดงความยินดีผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
เมษายน 4, 2023
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA กิจกรรมที่ 2 การอบรมการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง (OBE) รุ่นที่ 1
เมษายน 24, 2023