โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สู่การพัฒนาคุณภาพงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการจัดทำ Data Visualization ของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
กรกฎาคม 10, 2023
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สู่การพัฒนาคุณภาพงาน
กรกฎาคม 12, 2023