โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis (รุ่นที่ 1) วันที่ 29-30 พ.ย. 66

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Report Writing” กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
พฤศจิกายน 7, 2023
โครงการบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 1 วันที่ 29-30 พ.ย. 66
พฤศจิกายน 30, 2023