โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Report Writing” กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Report Writing” กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง หมวด 3 ลูกค้า
ตุลาคม 31, 2023
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis (รุ่นที่ 1) วันที่ 29-30 พ.ย. 66
พฤศจิกายน 27, 2023