โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Outcomes-Based Education (OBE) ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ค.67

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามเสียงของลูกค้า โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ ระดับคณะ วันที่ 21 พ.ค. 67
มิถุนายน 4, 2024
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Outcomes-Based Education (OBE) รุ่นที่ 2 วันที่ 5 มิ.ย.67
มิถุนายน 4, 2024