โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Outcomes-Based Education (OBE) รุ่นที่ 2 (วันที่ 14 มิ.ย. 67)

การประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567
มิถุนายน 17, 2024
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Outcomes-Based Education (OBE) รุ่นที่ 2 (วันที่ 14 มิถุนายน 2567)
มิถุนายน 17, 2024