การประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Outcomes-Based Education (OBE)
มิถุนายน 6, 2024
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Outcomes-Based Education (OBE) รุ่นที่ 2 (วันที่ 14 มิ.ย. 67)
มิถุนายน 17, 2024