จำนวนอาจารย์จำแนกตามวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556

รายละเอียดแต่ละคณะมีดังต่อไปนี้

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

4. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

5. คณะบริหารธุรกิจ

6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์

8. คณะศิลปกรรมศาสตร์

9. คณะศิลปศาสตร์

10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

11. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

12. จำนวนอาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2556

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com